Dotacje PO IR

logo eu jw

W dniu 29.11.2016 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-32-0006/15-00 tytuł projektu „Opracowanie nowych technologii spawania do produkcji wielkogabarytowych zestawów zewnętrznych elementów konstrukcyjnych morskich turbin wiatrowych”.

Projekt polega na opracowaniu 52 szt. nowych technologii spawania do produkcji wielkogabarytowych zestawów zewnętrznych elementów konstrukcyjnych morskich turbin wiatrowych.

Wnioskodawca w 2016 r. wdroży unikalny w skali świata zintegrowany, wielogniazdowy system wytwarzania wielkogabarytowych zestawów zewnętrznych elementów konstrukcyjnych morskich turbin wiatrowych wysokiej mocy o szacunkowej wartości ponad 13 mln zł - koncepcja systemu ma postać nieopatentowanej wiedzy technicznej i umożliwi wytwarzanie na jej podstawie nowego w skali międzynarodowej produktu. Opisana wyżej główna technologia produkcyjna zakładu (system wielogniazdowy) jest efektem kilkumiesięcznych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w przedsiębiorstwie.

Ze względu na konieczność zastosowania w innowacyjnym produkcie nowych typów materiałów konstrukcyjnych, różnych grubości materiałów oraz pozycji spawania, jak również uzyskania wysokich parametrów wytrzymałościowych spoin niezbędne jest opracowanie przez wyspecjalizowaną jednostkę naukową nowych technologii składowych opisujących poszczególne procesy spawania w ramach systemu wielogniazdowego poprzez: dobór parametrów spawania, wytypowanie i wykonanie złączy próbnych, rejestrację parametrów spawania złączy próbnych, opracowanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania, określenie i wykonanie zakresu badań oraz odpowiednich kryteriów akceptacji oraz opracowanie protokołu kwalifikacji technologii spawania.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niniejszym informujemy, iż JW STEEL CONSTRUCTION Spółka z o. o. Spółka komandytowa w okresie od 01.02.2016 roku do 07.12.2017 roku we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą Bydgoszczy zrealizowała projekt pn. „Opracowanie nowych technologii spawania do produkcji wielkogabarytowych zestawów zewnętrznych elementów konstrukcyjnych morskich turbin wiatrowych” polegający na opracowaniu 52 sztuk nowych technologii spawania do produkcji wielkogabarytowych zestawów zewnętrznych elementów konstrukcyjnych morskich turbin wiatrowych.

Projekt zakładał wprowadzenie 52 innowacji procesowych mających postać nowych technologii produkcji (technologii spawania), które dotychczas nie były dostępne na polskim rynku. W wyniku realizacji projektu wdrożono do działalności produkcyjnej innowacje procesowe charakteryzujące się m.in.:

  • możliwością spawania materiałów nietypowych takich jak stal nierdzewna,
  • możliwością spawania niejednakowych materiałów różnej grubości,
  • podwyższonymi parametrami wytrzymałościowymi spoin,
  • możliwością wykorzystania wielu technologii spawania w jednym procesie produkcyjnym.

Celem głównym projektu było wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na kluczowych światowych rynkach rozwojowych. Przedmiotowy projekt został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami wniosku i umowy o dofinansowanie, a cele zostały osiągnięte.

Całkowita wartość projektu wyniosła 491 852,40 zł brutto, w tym wkład w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wyniósł 279 916,00 zł.